Dagelijks Woord

Meer over Informatie

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij behartigt de stoffelijke belangen van de kerk, zoals beheer en onderhoud, salarissen en zorg voor de kosten van de erediensten.

De kerkvoogdij heeft echter niet alleen de taak t.a.v. een juiste besteding en het vastleggen van de aan haar toevertrouwde middelen, maar ook de verwerving daarvan is aan haar opgedragen. Verreweg het grootste deel van het inkomen bestaat uit bijdragen van de gemeenteleden in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, collecten tijdens de kerkdiensten en bijzondere giften uit de gemeente.

De kerkvoogdij heeft een ANBI-status.

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is NL32INGB0004696669 ten name van ‘Hersteld Hervormde gemeente Leerdam - Oosterwijk’. 

Ouderling-kerkvoogd is de heer H.J. van Laar en kerkelijk-ontvanger is de heer C. de Jong.

Voor vragen en / of opmermingen kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit